alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Svet Vrtca Radovljica

Svet Vrtca Radovljica (svet zavoda)  sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja – občine: Ines Jelenec, Špela Udir in Miroslav Pogačar;
  • trije predstavniki staršev: Jonas Sotler,  Petra Bokša in Gorazd Fajfar;
  • pet predstavnic zaposlenih: Nina Turk, Špela Demšar, Tjaša Konc, Urška Mulej in Kristina Rezar.

Predsednica Sveta Vrtca Radovljica je Urška Mulej, namestnica predsednice Sveta Vrtca Radovljica je Špela Udir.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka. Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno. Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki, razen če akt o ustanovitvi določa drugače. Trenutno teče štiriletni mandat članov sveta za obdobje od 2023 do 2027.

Pristojnosti sveta javnega vrtca so določene v 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji  vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Konstituiranje, delovanje, delovno področje ter pravice in dolžnosti predstavnikov staršev v svetu staršev ureja Poslovnik o delu Sveta Vrtca Radovljica. Tehnično in finančno podporo za delovanja sveta staršev zagotavlja vrtec. Vsa vprašanja, pobude, predloge za obravnavo na svetu vrtca sprejema uprava Vrtca Radovljica, Radovljica, Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA, e-mail: uprava@vrtec-radovljica.si. 

Dostopnost