alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Svet Vrtca Radovljica

Svet Vrtca Radovljica (svet zavoda)  sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja – občine: Peter Podlesnik, Ana Marković Bach in Špela Udir;
  • trije predstavniki staršev: Katja Gradišar, Gorazd Fajfar in Petra Bokša;
  • pet predstavnic zaposlenih: Anja Goričnik, Renata Beguš, Špela Demšar, Doroteja Škriba in Urška Abramović.

Predsednica Sveta Vrtca Radovljica je Renata Beguš, namestnik predsednice Sveta Vrtca Radovljica je Peter Podlesnik.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka.Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno. Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki, razen če akt o ustanovitvi določa drugače. Trenutno teče štiriletni mandat članov sveta za obdobje od 2019 do 2023.

Pristojnosti sveta javnega vrtca so določene v 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji  vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Konstituiranje, delovanje, delovno področje ter pravice in dolžnosti predstavnikov staršev v svetu staršev ureja Poslovnik o delu Sveta Vrtca Radovljica.Tehnično in finančno podporo za delovanja sveta staršev zagotavlja vrtec. Vsa vprašanja, pobude, predloge za obravnavo na svetu vrtca sprejema uprava Vrtca Radovljica, Radovljica, Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA, e-mail: uprava@vrtec-radovljica.si. Na podlagi sklepa 2. seje  Sveta staršev Vrtca Radovljica v šolskem letu 2018/2019 je bil kreiran tudi e-mail predstavnikov staršev, in sicer: predstavnik.starsev@vrtec-radovljica.si.